Misiunea Centrului Judeţean de Excelenţă Bacău este promovarea şi sprijinirea dezvoltării elevilor capabili de performanţă pentru disciplinele la care se organizează olimpiade naţionale şi internaţionale şi pentru dezvoltarea competenţelor interdisciplinare, pluridisciplinare şi transdisciplinare ale acestora.

Prin viziunea sa Centrul Judeţean de Excelenţă Bacău își propune să devină un centru educațional de elită prin promovarea şi sprijinirea  elevilor capabili de mare performanţă în domenii diverse motivați de valorile „Olimpismului”.

Conform Ordinului Ministerul Educaţiei și Cercetării Nr. 5956 din 4 noiembrie 2020 s-au înfiinţat centrele judeţene de excelenţă/Centrului Municipiului Bucureşti de Excelenţă.

Centrului Județean de Excelență, Bacău este unitate conexă a Ministerului Educației, cu personalitate juridică, coordonat metodologic de către Inspectoratul Școlar Județean Bacău, are sediul în Strada Oituz, nr. 24 și funcționează în spiritul Legii Educației Naționale 1/2011 și a Regulamentului de organizare și funcționare a centrelor județene de excelență aprobat prin Ordinul 5562/14.09.2020.

Pentru anul școlar 2022-2023, Centrul Judeţean de Excelenţă Bacău va funcţiona cu un număr de 39 de grupe de elevi distribuite pe trei zone, respectiv în Bacău, Onești și Moinești-Comănești, după cum urmează: Bacău – 25 grupe (11 grupe gimnaziu și 14 grupe liceu), Onești – 8 grupe (2 grupe gimnaziu și 6 grupe liceu) și Moinești-Comănești – 6 grupe (2 grupe gimnaziu și 4 grupe liceu) cu un număr maxim de 585 elevi (pentru 15 elevi în grupă) și minim de 312 (pentru 8 elevi în grupă).

Disciplinele la care se organizează cursuri de excelenţă sunt: limba și literatura română, limba engleză, limba franceză, limba latină, matematica, fizică, chimie, biologie, istorie, geografie, astronomie, informatică/robotică, tehnologia informației, științe socio-umane.


Cursurile se desfăşoară în următoarele unităţi de învăţământ următoare: Colegiul Naţional “Gheorghe Vrânceanu” Bacău, Colegiul Naţional “Ferdinand I” Bacău, Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir” Onești și Liceul Teoretic „Spiru Haret” Moinești.

Selecția cadrelor didactice

Selecţia personalului didactic de predare se face pe baza unui portofoliu ce conţine curriculum vitae, documente justificative şi a unui interviu. Sunt selectate cadre didactice care manifestă interes constant faţă de pregătirea de performanţă a elevilor, cu prioritate cele ai căror elevi au obţinut rezultate deosebite la olimpiade şi concursuri, pe baza criteriilor specifice de selecţie stabilite la nivelul comisiei şi avizate de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.

Selecția elevilor

Selectarea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte se face prin utilizarea următoarelor procedee şi instrumente: profiluri psihocomportamentale, desemnări făcute de profesori şi/sau de grupul de prieteni, studii de caz, chestionare, teste psihologice de aptitudini şcolare, individuale şi colective, teste de inteligenţă, teste de creativitate, teste de aptitudini speciale, analiza activităţii şcolare, teste de evaluare a nivelului cognitiv la disciplina la care doresc să participe la pregătire, interviuri.